เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1202490Economics Development
เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1202112 และ 1202113

Course Description
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะพื้นฐาน โครงสร้าง และปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประชากร การศึกษา และสุขภาพอนามัย การออม การลงทุน การค้า การลงทุน และหนี้ต่างประเทศ ปัญหาและทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ


Principles and concepts of economic development; basic characteristics, structures and problems of developing countries; concepts and theories of economic development; economic and other factors influencing development; agricultural and rural development; industrial development; technological change; population; education and health, saving; investment; international trade, investment, and debt; problems and alternatives of economic development.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH