เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203422Strategic Brand Management
กลยุทธ์การตลาดด้านตราสินค้า
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203321 หรือ
1203121

Course Description
องค์ประกอบของตราสินค้า ความสำคัญของการสร้างและการบริหารตราสินค้า กลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าใหม่ การเพิ่มสายพันธ์ตราสินค้า สถาปัตยกรรมของตราสินค้า กลุ่มตราสินค้า พันธมิตรและความร่วมมือตราสินค้า ตราสินค้าระหว่างประเทศ ดัชนีการวัดและประมูลค่าตราสินค้า อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของตราสินค้าที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว


Brand elements, the importance of brand management and brand building, the strategic and development of new brands, brand and line extensions, brand architecture, multi-brand portfolios, brand alliances and co-branding, international branding, brand metrics audits and value propositions for the key brands group discussion actual branding success and failure.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH