เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203347Work Motivation and Productivity
การจูงใจและการเพิ่มผลผลิตในการทำงาน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
ทฤษฎีแรงจูงใจ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและระบบการตอบแทน เป้าหมาย การออกแบบงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการบวนการสร้างแรงจุงใจและผลผลิตของบุคคลและองค์การ


Theory of work human motivation, job satisfaction, motivation and compensation system, goals, job design, and job design, relation between motivational processes and personal and organizational productivity.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH