เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1106106Foundation Mathematics for Business
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับธุรกิจ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เซต สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟ ชนิดของฟังก์ชัน ดอกเบี้ย ค่าปัจจุบัน ค่าอนาคตและเงินปี ลิมิต ความต่อเนื่อง ลำดับและอนุกรม การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร ค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร ระบบสมการ พีชคณิตของเมตริกซ์


Set equations, inequalities, relations, functions and graphs, type of functions, limits, continuity, series and sequences, derivatives of one variable functions, max and min value, interest, annuities and their future and present value, matrix algebra
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH