เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502480Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต9 (0-40-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจากรายงานวิชาการ


Student could be preparing to work as a training worker or a temporary employee at the provided training organizations; included government and non-government organization, one semester according to student’s major subject. After finish, students have to send and present academic report to the major’s teachers. The evaluation criterias are based on the evaluation results from the advisor of co-operative education, the officer at the organization and student’s academic report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH