เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407498Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต9 (0-40-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การจัดทำรายงาน การฝึกปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน


Work experience internship in the workplace relevant to disciplines, submission of work report and presentation of work experience.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH