เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1001311Western Civilization
อารยธรรมตะวันตก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ต้นกำเนิดอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยอารยธรรมเฮเลนิคจนถึงสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเน้นหนักในด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองในแต่ละอารยธรรม อันประกอบไปด้วยอารยธรรมกรีก อารยธรรมโรมัน และอารยธรรมยุโรป


A survey of the birth and diffusion of western civilizations from Hellenic civilization to the industrial revolution age with attention to major cultural, social, economic and political trends within each civilization studied within the framework of Greek, Roman and European civilizations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH