เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804409Field Epidemiology
วิทยาการระบาดภาคสนาม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1804402

Course Description
หลักการเฝ้าระวังโรค การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการคัดกรองโรคหรือปัญหาสุขภาพในชุมชน การจัดตั้งระบบและเครือข่ายปฏิบัติการเฝ้าระวังโรค กระบวนการสอบสวนการควบคุมโรคระบาดและเขียนผลรายงานการสอบสวน ควบคุมโรค


Principles of surveillance system, screening tool and instrument development for community health diagnosis, establishing disease surveillance system and network, process of disease investigation and control, and writing the report
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH