เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804402Principles of Epidemiology
หลักวิทยาการระบาด
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นิยาม หลักการ วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา ชนิดของความผิดพลาดในการศึกษาทางระบาดวิทยา หลักระบาดวิทยาในโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ


Principles, concept, study designs, and types of error, of epidemiological studies; principles of the epidemiology of infectious and non-infectious diseases
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH