เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804312Public Health Nutrition
โภชนาการสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ส่วนประกอบของอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย การเลือกบริโภคอาหาร ความต้องการสารอาหารของกลุ่มบุคคลในวัยต่าง ๆ ของชีวิต การประเมินสภาวะร่างกาย โรคที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่สำคัญทางสาธารณสุข ความปลอดภัยในอาหาร การวางแผนงานโภชนาการสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและข้อควรคำนึงถึงในการจัดการงานโภชนาการสาธารณสุข


The composition of food, nutrients requirement and human energy consumption. Dietary requirements at different stages of human life cycle. The anthropometry, nutritional status evaluation, nutritional problems and diseases caused by malnutrition. Public health planning in community health problems related to nutrition, influencing factors and precautions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH