เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1804306Public Health Pharmacy
เภสัชสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ การดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกาย การกระจายยา การเปลี่ยนแปลงยา การขับถ่ายยา เภสัชพลศาสตร์ การออกฤทธิ์ของยา ชนิดของการออกฤทธิ์ของยา อาการข้างเคียง พิษของยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา รูปแบบของยา ขนาดของยา วิธีการบริหารยา ประเภทของยาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข พืชสมุนไพร มาตรฐาน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพของยาสมุนไพร


Principles of pharmacology; pharmacokinetics: drug absorption, distribution, biotransformation, and excretion; pharmacodynamics: drug action, types of action, side-effects, toxicity, drug interaction; drug forms, dosage and routes of administration; basic drug classification in public health practice; medicinal plants: their standardization, safety, and efficacy
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH