เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1804306Public Health Pharmacy
เภสัชสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ การดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกาย การกระจายยา การเปลี่ยนแปลงยา การขับถ่ายยา เภสัชพลศาสตร์ การออกฤทธิ์ของยา ชนิดของการออกฤทธิ์ของยา อาการข้างเคียง พิษของยา ปฏิกิริยาต่อกันของยา รูปแบบของยา ขนาดของยา วิธีการบริหารยา ประเภทของยาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข พืชสมุนไพร มาตรฐาน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพของยาสมุนไพร


Principles of pharmacology; pharmacokinetics: drug absorption, distribution, biotransformation, and excretion; pharmacodynamics: drug action, types of action, side-effects, toxicity, drug interaction; drug forms, dosage and routes of administration; basic drug classification in public health practice; medicinal plants: their standardization, safety, and efficacy

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH