เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804311Biostatistics
ชีวสถิติ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะข้อมูล และข้อมูลชีวสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักการวัด การกระจายข้อมูล การเลือกใช้ และการแปลผลข้อมูล สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข


Characteristics of data, and biostatistics information in biomedical and public health, measurements, distributions, interpretations in health information, and appropriate use and interpretation of biostatistics methods in medical and public health sciences
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH