เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1804311Biostatistics
ชีวสถิติ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-11:50A 608E4LECT504010M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.พีรดนย์ ศรีจันทร์ (Co-ordinator)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปี 346-35-11
  วันสอบกลางภาค: 23 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 403 (A)
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ลักษณะข้อมูล และข้อมูลชีวสถิติทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักการวัด การกระจายข้อมูล การเลือกใช้ และการแปลผลข้อมูล สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข


  Characteristics of data, and biostatistics information in biomedical and public health, measurements, distributions, interpretations in health information, and appropriate use and interpretation of biostatistics methods in medical and public health sciences

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH