เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005473Literary Language
ภาษาวรรณศิลป์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความงามในภาษา การวิเคราะห์คุณค่าทางวรรณศิลป์ของงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง กลวิธีการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะทั้งด้านการใช้คำ การเรียบเรียงคำและการใช้โวหาร


Concepts and theories of literary aesthetics; literary value evaluation of both prose and poetry; and use of proper literary devices, diction, word order and rhetorical devices.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH