เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005472Introduction to Thai Poetry
คำประพันธ์ไทยเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการแต่งคำประพันธ์รูปแบบต่างๆ ตัวอย่างคำประพันธ์ที่ใช้เป็นต้นแบบ การฝึกวิเคราะห์คำประพันธ์ที่ควรทราบ ตลอดจนคำประพันธ์ที่ผู้เรียนสนใจ หลักการประเมินค่าคำประพันธ์และการฝึกแต่งคำประพันธ์แต่ละประเภท


Principles of Thai poetic devices and compositions; exemplary poems; analysis of major poetic pieces and poems of the learner’s interest; evaluation of poems; and poem composition practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH