เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005471Thai Folktales
นิทานพื้นบ้านไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านไทย แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ศึกษานิทานพื้นบ้านไทย การวิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่ที่ปรากฏในนิทาน


Introduction to Thai folktales and their underlying concepts; Thai folktale theories; and analysis of Thai lifestyle through Thai folktales.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH