เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005462Thai Idioms and Proverbs
สำนวนภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนวนภาษา ลักษณะสำนวนภาษาที่ใช้ในภาษาไทยปัจจุบัน ประเภทของสำนวนภาษาและองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ภาษามีสำนวนแบบต่างๆ การนำสำนวนมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อความและบริบท การเปรียบเทียบสำนวนไทยกับสำนวนในภาษาของผู้เรียนสนใจ


A study of modern Thai idioms and expressions, their classification, and their elements and underlying concepts; proper use of idioms and expressions according to the message intent and context; and a comparison of Thai idioms and expressions with those in the learner’s language.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH