เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005451Specialized Translation
การแปลเฉพาะกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1005351

Course Description
หลักการแปล การฝึกแปลบทความด้านธุรกิจที่มีความยาวและโครงสร้างยากขึ้นโดยรักษาความหมายตามต้นฉบับเดิมและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์


Principles of translating business articles of greater length and complexity, while maintaining the original meaning and using correct target-language grammar.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH