เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005422Public Speaking
การพูดในที่ประชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพูดในที่ประชุมชน การพูดในที่ประชุมชนรูปแบบต่างๆ การนำเสนอผลงาน การเป็นพิธีกร การพูดในที่ประชุม การกล่าวสุนทรพจน์ การพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมชน และการประเมินผลการพูดเพื่อแก้ไขและพัฒนาทักษะการพูดในที่ประชุมชน


Principles of public speaking; different types of public speaking, namely, giving a presentation, being a master of ceremony and delivering a speech; and improvement of public speaking skills through evaluation of one’s speech.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH