เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005421Introduction Thai Speaking
การพูดเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพูดเบื้องต้น การนำเสนอสารด้วยการพูดในรูปแบบต่างๆ การใช้ศิลปะในการพูด การแนะนำตนเอง การเล่าเรื่อง การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การพัฒนาทักษะการพูดและการเลือกใช้ระดับของภาษาที่ถูกต้องเพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการพูด


Basic principles of Thai speaking; oral presentations through different styles of speaking; eloquence; techniques of self-introduction, narration, telephone conversation and interview; improvement of speaking skills; and selection of proper and effective language styles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH