เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005414Orality and Litteracy Language
ภาษาพูดและภาษาเขียน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและความสำคัญของระดับภาษาในภาษาไทย ภาษาพูดและภาษาเขียน ลักษณะเฉพาะของภาษาแต่ละระดับ การฝึกใช้ภาษาระดับต่างๆให้สอดคล้องกับประเภทของการสื่อสาร


Meaning and significance of language levels of Thai; features of spoken and written language; characteristics of each language level; practice of proper use of language at each level according to communicative purposes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH