เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005413Thai for Tourism
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาภาษาไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว ศัพท์และสำนวนภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ศัพท์เฉพาะด้านศิลปะ ประเพณีและพิธีกรรมไทย การฝึกนำเที่ยวและการนำเสนอข้อมูลเพื่องานท่องเที่ยว


Application of the Thai language to tourism; tourism-related vocabulary and expressions; terminologies of Thai arts, customs and ceremonies; tour-guide practice; and tourism-related presentations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH