เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005351Introduction to Translation
การแปลเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและวิธีการแปลเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสองภาษา การแปลเนื้อหาระหว่างภาษาไทยกับภาษาของผู้เรียน โดยใช้หลักการแปลที่เหมาะสมตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม


Basic principles and methods of translation; interlingual analysis of linguistic differences; and translation between Thai and the learner’s language using socioculturally appropriate techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH