เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005342Critical Writing
การเขียนเชิงวิจารณ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเขียนแสดงทัศนะเกี่ยวกับข่าว บทความและเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ การฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียนที่ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน


Critical writing on news stories, articles, incidents and situations, to practice analyzing and criticizing written works orally and in writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH