เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005331Reading for Evaluation
การอ่านประเมินค่า
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านประเมินค่าและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ หลักการอ่านประเมินค่า การประเมินค่างานเขียนประเภทต่างๆ ในด้านองค์ประกอบ เนื้อหา ถ้อยคำภาษาและกลวิธี การดำเนินเรื่อง


Foundations and principles of evaluative and critical reading, concentrating on evaluation of different types of written works based on their elements, contents, organization, and literary styles and techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH