เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005482Senior Project
โครงงานนักศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1005481

Course Description
การทำโครงงานหรืองานวิจัยโดยการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยในหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ จากโครงร่างที่ได้พัฒนาขึ้นในรายวิชาการเขียนโครงงานเบื้องต้น การเก็บข้อมูล วิเคราะห์และเขียนรายงานสรุป การนำเสนอผลการค้นคว้า


Academic project or research paper writing under advisor’s supervision to address a Thai-related topic of interest, based on an outline developed in ‘Introduction to Project Writing’, collected data and data analysis, culminating in a full report and presentation of the findings.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH