เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005362Thai Language and Society
ภาษากับสังคมไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะของภาษาในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมไทย ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยอันเนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน


Patterns of language use in Thai society; relationship between Thai and Thai society; linguistic diversity in Thai society; and changes in the Thai language as a result of current social, cultural and economic conditions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH