เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005361Thai Ways of Life
วิถีไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พัฒนาการของสังคมไทยในด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบความเชื่อ แนวคิดและ โลกทัศน์ อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย ระบบภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่างๆของสังคมไทย


Development of Thai society; Thai ways of life, livelihood, belief systems, mindsets and worldview; influence of religions on Thai society and culture; and branches of local wisdom founded in Thai society.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH