เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005341Business Writing
การเขียนเชิงธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเขียนเพื่อวิชาชีพ การกรอกข้อมูลในเอกสาร การเขียนสรุปและการเขียนรายงาน การเขียนบันทึกและการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ การเขียนรายงานการประชุม


Principles of professional writing, focusing on form filling, summarizing, report writing, memorandum writing, various types of business correspondence, and minute taking.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH