เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005322Thai in Audio Visual Media
ภาษาไทยในสื่อโสตทัศน์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การรับสารที่หลากหลายจากสื่อโสตทัศน์ประเภทต่างๆ เพื่อฝึกจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่าและแสดงความคิดเห็นต่อสารเหล่านั้นด้วยวิธีการพูดและวิธีการเขียน


Acquisition of information from various media, with practice in identifying gist, interpreting, evaluating and commenting, both orally and in writing, on the information.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH