เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005321Conversation in Business Thai
การสนทนาภาษาไทยเชิงธุรกิจ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศัพท์และสำนวนภาษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ทักษะการสนทนาทางด้านธุรกิจในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพ


Terminology and expressions for business operation; business conversation skills for various occasions and situations; and effective presentation skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH