เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1005262Thai Language and Culture
ภาษากับวัฒนธรรมไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะของภาษาและลักษณะของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม มโนทัศน์ทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สัมพันธ์กับการสื่อสาร


Characteristics of language and culture; relationship between language and culture; and Thai culture concept in relation to communication.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH