เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005242Writing for Communication
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร การฝึกวิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนที่ดีทั้งแนวการเขียน รูปแบบและลีลาการเขียน การศึกษาโครงสร้างของประโยค การใช้ถ้อยคำ สำนวน และการเรียงลำดับความคิดเพื่อเพิ่มทักษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพ


Principles of communicative writing; analysis of methods, techniques and styles in well written passages; and examination of sentence structures, diction and increased effectiveness through good discourse organization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH