เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005232Analytical Reading
การอ่านวิเคราะห์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านวิเคราะห์ หลักการอ่านวิเคราะห์ การวิเคราะห์งานเขียนประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ในด้านรูปแบบ เนื้อหา กลวิธีการแต่ง กลวิธีการใช้ภาษา ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น


Basics and principles of analytical reading; analysis of fiction and non-fiction in terms of styles, contents, plots and literary techniques; and separation of opinions from facts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH