เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005223Listening Comprehension
การฟังจับใจความ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการฟังเพื่อจับใจความ การฝึกฟังเพื่อจับใจความจากสารที่แตกต่างกันทั้งทางด้านวิธีการสื่อสาร เนื้อหา วัตถุประสงค์ ประเภท ตลอดจนระดับภาษาที่ใช้


Principles of listening for gist dealing with various styles of listening comprehension with the application of communication, contents, objectives, types and levels of language.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH