เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005222Conversation on Selected Topics
การสนทนาตามหัวข้อที่กำหนด
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองหรือประวัติศาสตร์ โดยเน้นการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศของผู้เรียนหรือประเทศที่ผู้เรียนสนใจ


Discussion and exchange idea of interests regarding the Thai social, cultural, economic, political or historical aspects in comparison with those of neighboring countries or those countries of the students’ interests.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH