เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005221Conversation on Current Issues
การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสนทนาโดยใช้สำนวนจากสื่อ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ การพูดสรุปประเด็นและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่าข่าว การเล่าเรื่องจากละคร ภาพยนตร์หรือหนังสือ


Engagement in conversations, by applying expressions from such media as the radio and television, in order to discuss, summarise and share opinions on news reports, drama series, movies or books.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH