เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005121Thai Language Conversation in Daily Life
การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การสร้างประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับการทักทาย การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การนับเลขและบอกเวลา การสั่งอาหาร การซื้อของ การบอกความรู้สึก การเรียกรส การเดินทาง


Thai language conversation in daily life, focusing on basic expressions for greeting, introducing oneself and others, number counting, time telling, making purchases, expressing feelings, describing flavours, and travelling.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH