เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005481Introduction to Project Writing
การเขียนโครงงานเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโครงงาน ขั้นตอนการทำโครงงานเกี่ยวกับภาษาไทย การตั้งคำถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนวัตถุประสงค์ สมมติฐาน การพัฒนาวิธีดำเนิน การวิจัย การเขียนบรรณานุกรม


Foundations of project writing, project designing procedure, formation of research questions, review of literature, objective writing, hypothesizing, research methodology and reference citing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH