เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005431Thai Newspaper Reading
การอ่านหนังสือพิมพ์ไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้ภาษาไทยในการพาดหัวข่าวหลัก พาดหัวข่าวรอง บทบรรณาธิการ การศึกษาโครงสร้างวัจนกรรมของข่าว การฝึกอ่านและตีความข่าวประเภทต่างๆในหนังสือพิมพ์ไทย


The use of Thai in newspaper headlines, sub-headlines and editorials; analysis of discourse structures of news articles; and practice in reading and interpreting Thai newspaper articles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH