เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005371Introduction to Thai Literature
วรรณคดีไทยเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีไทย การศึกษาด้านรูปแบบ เนื้อหา คุณค่า และพัฒนาการของวรรณคดีไทยในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น


Introduction to Thai literature, focusing on styles, contents value and development of literary works of the Sukhothai, Ayudhaya, Thonburi and early Rattanakosin periods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH