เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
1005312Thai Language Skills for Communication
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาความคิดและการเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องตามบริบทต่างๆ ในสังคมและวัฒนธรรมไทย


Current Thai usage, emphasizing development of listening, speaking, reading and writing skills for daily communication; proper acquisition of information for intellectual development; and appropriate use of language in Thai social and cultural contexts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH