เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005312Thai Language Skills for Communication
ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสาร การเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องตามบริบทต่างๆ ในสังคมและวัฒนธรรมไทย


Usages of modern Thai; Listening, speaking, reading and writing skills necessary for daily communication; and contextually, socially and cuturally appropriate language styles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH