เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1401281Basic Technology of Food Products
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิด การเลือกและการเก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ธัญพืชและขนมอบ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไข่ และสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม หลักการควบคุมคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร การคำนวณต้นทุน


Classification, selection and storage of agricultural materials; packaging; basic technology of food products, i.e. fruit and vegetable products, beverages, cereal and babery products, meat, egg and quatic products and dairy products; principles of food quality control and food safety; cost calculation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH