เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1401281Basic Technology of Food Products
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50120S4LAB30030F  
  อังคาร16:00-17:50B 102E3LECT-1      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect01
    02 ศุกร์09:00-11:50120S4LAB30030F  
    อังคาร16:00-17:50B 102E3LECT-1      
  อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณ (Co-ordinator)
 • วันสอบกลางภาค: 24 มี.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 28 พ.ค. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: Lect01
  Course Description
  ชนิด การเลือกและการเก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ธัญพืชและขนมอบ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไข่ และสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม หลักการควบคุมคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร การคำนวณต้นทุน


  Classification, selection and storage of agricultural materials; packaging; basic technology of food products, i.e. fruit and vegetable products, beverages, cereal and babery products, meat, egg and quatic products and dairy products; principles of food quality control and food safety; cost calculation.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH