เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1401281Basic Technology of Food Products
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ชนิด การเลือกและการเก็บรักษาวัสดุทางการเกษตร บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ธัญพืชและขนมอบ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไข่ และสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์นม หลักการควบคุมคุณภาพอาหารและความปลอดภัยอาหาร การคำนวณต้นทุน


Classification, selection and storage of agricultural materials; packaging; basic technology of food products, i.e. fruit and vegetable products, beverages, cereal and babery products, meat, egg and quatic products and dairy products; principles of food quality control and food safety; cost calculation.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH