เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001305Eastern Philosophy
ปรัชญาตะวันออก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ขอบเขต ปัญหาพื้นฐานในปรัชญาตะวันออก มโนทัศน์เรื่องปุรุษารถะในปรัชญาอินเดีย สำนักวัตถุนิยมของอินเดีย ปรัชญากลุ่มเวทิกธรรมหรือพราหมณธรรม ปรัชญากลุ่ม ศรมณธรรม ปรัชญาเต๋า ขงจื่อ ม่อจื่อ ซุนจื่อ และหันเฟยจื่อ ปรัชญาตะวันออกประยุกต์


Meaning, scope and basic problems of eastern philosophy; Indian philosophy on the concept of Purusartha; Indian materialism; Vedic culture of Brahmanical culture; Sramana culture; Chinese philosophy of on the wisdom of Taoism. Confucianism, Mo Tzu, Hsun Tzu and Han Fei Tzu; some issues in applied eastern philosophy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH