เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1901407Issues and Trends in Nursing Profession
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและระบบการให้บริการสุขภาพในระดับชาติและสากล ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งด้านการศึกษา การบริหารการพยาบาล การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาล แนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และภัยพิบัติจากธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม


Issues relating to public health policies and services in national and international level; nursing and obstetrics profession in terms of education, nursing management, research and nursing intervention; trends in nursing and obstetric profession changing related to economic, social, cultural, political, technological and natural disaster /environment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH