เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1901407Issues and Trends in Nursing Profession
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและระบบการให้บริการสุขภาพในระดับชาติและสากล ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งด้านการศึกษา การบริหารการพยาบาล การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาล แนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และภัยพิบัติจากธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม


Issues relating to public health policies and services in national and international level; nursing and obstetrics profession in terms of education, nursing management, research and nursing intervention; trends in nursing and obstetric profession changing related to economic, social, cultural, political, technological and natural disaster /environment.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH