เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1901405Primary Medical Care
การรักษาโรคเบื้องต้น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดการรักษาโรคเบื้องต้น บทบาทของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน การรักษาพยาบาลขั้นต้นด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม และ ด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ


Concepts of primary medical care; roles of nurse in primary medical care according to professional laws; health assessment; initial laboratory testing and interpretation; primary medical care for common problems in medical, surgical and emergency conditions by considering patient’s right and participation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH